Cabinet de Avocat Gindu Ruxandra Bucuresti
ACASA |   SERVICII AVOCAT |   ONORARII AVOCATURA |  UTILECONTACT


Daca sunteti interesati sa consultati un avocat inainte de a incheia un act juridic sau dupa ce l-ati incheiat, aveti nevoie de un sfat in legatura cu executarea, incetarea, cu modaliatati de actionare in judecata, de punere in executare silita a unor hotarari judecatoresti, altor titluri executorii, executari cecuri, bilete la ordin, modalitati de recuperare de debite inclusiv introducerea de cereri de deschidere a procedurii falimentului puteti sa ne contactati.

Oferim clientilor nostri toata gama de servicii necesare .

 Cabinet de Avocatura Gîndu Ruxandra Elena functioneaza în Baroul Bucuresti acordand servicii de reprezentare si asistare a clientilor in instantele de judecata, cu avocat drept civil, avocat drept comercial, avocat litigii, avocat drept administrativ, in fata oricarei autoritati publice, a persoanelor fizice si juridice.

Persoanele juridice pot beneficia de consultanta juridica lunara in cadrul careia se realizeaza de catre Cabinetul de Avocatura activitati de redactare acte sau verificarea legalitatii lor, emiterea de opinii legale in orice problema solicitata de client, oferirea de solutii juridice pentru activitatea clientului.


Domeniile de activitate in care se presteaza serviciile catre orice persoana fizica sau juridica , sunt urmatoarele:

SERVICII AVOCAT LITIGII:

REPREZENTARE/ASISTARE IN INSTANTELE DE JUDECATA în urmatoarele domenii :

- drept civil ( revendicari imobiliare, executari , rezilieri contracte diverse, recuperare debite, succesiuni, raspundere civila contractuala

- societati comerciale; litigii intre asociati, actionari, incheiere, incidente plati in executare contracte comerciale, rezolutiune/reziliere contracte comerciale

- contracte comerciale si civile;

- drept financiar-fiscal;

- drept administrativ - contencios administrativ

- proceduri executare silita

- drept de proprietate mobiliara si imobiliara;

- proprietate intelectuala ;

- dreptul muncii ;

- dreptul concurentei ;

- investitii si achizitii publice

- reorganizare judiciara si faliment

- asistare cereri / procese catre CEDO

SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA in urmatoarele domenii:

I. DREPT CIVIL: Consultanta pe probleme privind contracte de vanzare-cumparare, de donatie, de inchiriere, de comodat, de imprumut, de depozit, de intretinere, de renta viagera, mosteniri, partaj mosteniri, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri, redactare contracte mai sus mentionate si reprezentare/ asistare clienti la negocieri si incheierea acestor contracte.Consultanta juridica in materie de drepturi reale: drept de proprietate, drept de servitute, drept de abitatie si reprezentare in actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara

PROPRIETATE MOBILIARA SI IMOBILIARA

· consultanta referitoare la dobândirea dreptului de proprietate/ exercitarea prerogativelor acestuia/ transmiterea dreptului de proprietate/ concesiuni/ exproprieri/ închiriere/ leasing/ executare silita mobiliara si imobiliara;

· aplicatii practice ale procedurilor prevazute de Legea 112/1995, Legea 114/1996, OUG 40/1999, Legea 10/2001, legea nr.18/1991, legea nr.1/2000, legea nr.247/2005 prin redactarea de notificari, actiuni în justitie, memorii la autoritatile administrative, reprezentare la instantele de judecata din Romania

· elaborarea de opinii juridice cu privire la legislatia în materia constructiilor/ autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor/ certificatul de urbanism/ concesionarea terenurilor pentru constructii/ avize si acorduri necesare în procesul de autorizare/ autorizatia de construire/ autorizarea lucrarilor în regim de urgenta ;

· consultanta cu privire la drept funciar: domeniul public si privat al statului/ regimul circulatiei juridice a terenurilor/ circulatia juridica a terenurilor în contextul privatizarii/ exproprierea pentru cauza de utilitate publica/ reprezentare litigii
- Reprezentare in litigii revendicari imobiliare, executare, reziliere, rezolutiune, constatare nulitate absoluta contracte de vanzare-cumparare imobile, inchiriere, in litigii privind constructii ilegale

ASOCIATII SI FUNDATII

înfiintari asociatii si fundatii/ modificari acte constitutive/ dizolvari, lichidari/ consultanta in orice probleme legate de respectarea si aplicarea dispozitiilor actelor constitutive/redactarea de acte aditionale, procese verbale ale organelor aociatiei sau fundatiei, reprezentarea in instantele de judecata pentru inregistrarea actelor juridice legate de actele constitutive

II. DREPT COMERCIAL - DREPTUL AFACERILOR


SOCIETATI COMERCIALE

- Redactare acte constitutive societati comerciale/ modificari acte constitutive/ consultanta juridica pentru managementul societatilor comerciale/ consultanta cu privire la probleme de actionariat/ consultanta în materia contractelor comerciale interne si internationale (vânzare-cumparare, inchiriere, asociere în participatiune, leasing, s.a.).

- Reprezentare in instantele de judecata in litigii comerciale intre asociati, actionari, creditori si societati comerciale, anulari hotarari AGA, anulari acte societati comerciale.

CONTRACTE COMERCIALE

· asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea si urmarirea executarii urmatoarelor tipuri de contracte: vânzare-cumparare de bunuri mobile (corporale si incorporale- actiuni, fond de comert) si imobile, de leasing financiar si operational, asigurari si reasigurari (despagubiri în asigurari, aspecte referitoare la asigurarea si managementul riscului), contracte de credit bancar, contracte de asociere în participatiune, de prestari servicii (publicitate, antrepriza, transport marfuri), contracte de comision, franciza, distributie, contracte de constructie inclusiv pentru lucrari stabilite de beneficiari potrivit reglementarilor FIDIC.

· elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.

- reprezentarea in litigii anulari contracte comerciale, reziliere contracte leasing, credit, asociere in participatiune, actiuni de despagubire pentru raspundere contractuala sau delictuala.

PROCEDURA INSOLVENTEI ( reorganizare judiciara si faliment)

- asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, a actelor efectuate de administratorul judiciar/lichidator, solutionarea contestatiilor la tabelul creantelor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de legea nr.85/2006

- efectuarea operatiunilor de lichidare a entitatilor cu personalitate juridica sau de administrare judiciara a acestora in perioada de reorganizare judiciara, ca practician in insolventa ce poate fi desemnat prin vointa participantilor la procedura de catre judecator la cererea creditorului/debitorului.

- consultanta si asistare lichidare voluntara societati comerciale

RECUPERARI DATORII:

- asistarea si reprezentarea clientului la negocieri, redactarea de notificari, actiuni judecatoresti, cereri de executare silita, reprezentarea clientului la executarea silita, contestatii la executare si alte incidente procedurale legate de executarea silita a unei creante, a unei hotarari judecatoresti.

INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE
Opinii juridice cu privire la regimul juridic al investitilor directe si investitiilor straine.

Cadrul legal cu privire la achizitiile publice/ procedura de organizare a licitatiilor, de atribuire a contractului de achizitie publica/ litigii privind organizare a licitatiilor si încheierea contractelor de achizitie publica.

Reprezentare litigii achiztii publice

PRIVATIZARE

· consultanta în vederea realizarii activitatilor specifice procesului de privatizare, administrare, restructurare, postprivatizare, elaborarea de proceduri/instructiuni si încheierea contractelor de vânzare-cumparare de actiuni, de active (negociere directa, licitatie), conform legislatiei în vigoare ;

· asistarea clientului la negocieri directe având ca obiect vânzarea-cumpararea de actiuni/active;

· reprezentarea în litigiile rezulate din activitatile specifice procesului de privatizare (anulare/reziliere/rezolutiune contracte de vânzare-cumparare de actiuni si/sau active, executarea obligatiilor contractuale, respectarea mandatelor speciale emise în vederea privatizarii);

· elaborarea unor opinii juridice privind cadrul legal din domeniul privatizarii, incluzând dreptul financiar/fiscal, interpretarea actelor normative incidente, precum si realizarea unor propuneri de lege ferenda;

· sesizarea eventualelor impedimente aparute anterior privatizarii, analiza acestora si elaborarea de recomandari pentru înlaturarea acestora;

DREPTUL CONCURENTEI

Redactare de studii în materia dreptului concurential/ cadrul legal si institutionalizat/ raportul juridic de concurenta/ practici monopoliste/ acorduri monopoliste interzise si/sau permise/ concentrarea economica/concurenta neloiala.

ASIGURARI SI REASIGURARI

Elaborarea de studii privind legislatia în asigurari/ asigurari de bunuri/ asigurari de persoane/ asigurari de riscuri financiare/ asigurari de transport/ asigurari de raspundere civila/ reasigurari facultative si obligatorii.

Asistare si reprezentare în solutionarea cazurilor de dauna si în acordarea despagubirilor.

TRANSPORTURI
Consultanta cu privire la încheierea, executarea si încetarea contractului de transport rutier/maritim.

III. DREPT FINANCIAR-BANCAR - ADMINISTRATIV

finantarea institutiilor publice/ impozitarea persoanelor juridice/ impozitarea persoanelor fizice/ acorduri si conventii fiscale internationale pentru evitarea dublei impuneri/ procedura fiscala/ creditul public/ credite bancare/ garantii bancare/ contencios administrativ privind legalitate acte emise de autoritati publice centrale si locale

elaborarea de opinii juridice legate de incheierea, executarea, rezilierea contractelor de credit bancare, asistare clienti la negocieri, consultanta executare silita credite bancare, reprezentare litigii contracte de credit

http://www.lawfirmslawyers.eu/

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Titlul I - Drepturi si libertati

 1. Articolul 6 - Dreptul la un proces echitabil
  Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala îndreptate împotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata în mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale, intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.

 2. . Orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita.

 3. Orice acuzat are, în special, dreptul:

 • a. sa fie informat, in termenul cel mai scurt, intr-o limba pe care o intelege si in mod amanuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa;
  b. sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale ;
  c. se apere el insusi sau sa fie asistat de un aparator ales de el si, daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator, sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer;
  d. sa întrebe sau sa solicite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea martorilor apararii in aceleasi conditii ca si martorii acuzarii;
  e. sa fie asistat in mod gratuit de un interpret, daca nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere.

INSOLVENTA

Legea nr.85/2006

 1. Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile
  a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci când debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;
  b) insolventa este iminenta atunci când se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;

ACASA   |   SERVICII AVOCAT   |   ONORARII AVOCAT   |   UTILE  CONTACT
© 2009, CABINET AVOCAT GINDU RUXANDRA. All rights reserved